Il Carso in corso – Simone Mauri/ Daniele Ledda / Loop Station Jazz Festival

simone mauri danile ledda

Il Carso in corso – Molfalcone
Simone Mauri – 1 marzo 2024 – Unasked for bass, clarinet solo & loop.
Daniele Ledda – 23 marzo 2024 – Clavius